closeTerug naar inventaris

Transcriptie

29

Van Amboina Den 10:' Junij A„o 1729.

aan tehouden en het Sijdoor orbekende

Lorrendraijers danwel vereenigt zijnde met

de keijverlijke soo genaemde orientaelse

Comp: te wheenen haar schepen van

trialse een zeplaets in Halien aenden

roomse keijser toebehorende off' ergens

anders inplaatse van oostendelaten aff„

waren salmoeten wij VE aende andere

dit sal almede sodanig agtervolgd werden

rant ook vermanen bij continuatie

niet aff te laten om allesinds een wakmd

oog op dat voek tehouden ingevolgen

van het gheene VE: door de heren Commis„

„sarissen ter deser zalme door de vergadering

van E Ei1 gecommitteerd natijds

gelegendheijd oogwel nader salwor„

den aengesz:

09 Vader Extract

uijt eever gemelte Materie

In laatstelijk dat de algemeene

rist indeselandstreken een goede scheet

in ’s Comp:s Coopmansz: scheen te belopen

waerdoordonde winsten staen smeerd:

teworden die in het laatste boekjaer

anno 17 27/24 niet heel breept sijn uijtgekomen

soals wij bij VEbreff van 30 gber: 1725

wel hebben konnensiden waerniet uit de

brieven der ministers deses gouvernem„t

die alwederom hebben. nagelaten

delasten en winsten sodanig uijt

de lasten en winsten sullen wij alschoos bij onse

te trecken en ten papiere tebrengen als

affgaende brieven aan uw ho: Edeh:s met sopelij„

d’ordre vande Comp: verEijscht en VE ook

king van’t Jaer tevoren uijttrecken

gewoonsijn inhare generaele brieven

te doen met vergelijking van’t aertevoren

om alsoo de differentje van’t eene Jaer

met het andere sonder veel naboekens

te verthooren 'tgeen wijdan ook verstaen

dat doorgem: ministers voortaen

percidtelijk mede sal moeten gedaen

en in haare afgaende brieven

geobseerveendworden

Nog