closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina den 11:' Junij A:o 1729.

o9 Nader Extractait

als vooren onder denraferie van

Persien

sonder,

VE: hebben met seerveel reden haar onge

noegen bethoond over de nalatigh:d der ministers

dat sijde overheden van 't schip nederhoven

belaest hebben gelaten tersake vande

En de scheeps overheden voorde ex cessive minderheden

op hare Ladingen intkoops prijs op reeck: belast Excessive minderheden deraen gebragte

oly, azijn, aracq: en vriesse botte,

gelijk sulx de dikw ils gegeve ordre duijpelick

onder een frivoo spretext dat de prijs van

komen Edicteren

die goederen te gamron onbekent was

alsoo die daernoijt verkogt wierden

daar haer nogtans de generale ordre dat

alle vander landse goederen moeten werden

gecargeert met eenverhooging van 75:

en deindise met 50 p„r Cento advance niet

onbekend had behoren teweesen met

bedrijging dat sulx inhet aenstaande

voorhaar reeck: salworden gelaten

het gunt wij niet alleen approbeeren

maer ook verstaen dat het selve op alle

plaatsen alwaerde uijtkoopsprijs mogelijk

niet precjes sou konnen berekend werden

in het toekomende strictelijk zal moeten

agtervoegdwerden

D: dog nader Extract

uijt als even ondematerie van

Batavia

dat VE op de origineele Circulaire

missivevanvoors: door den heer

Houwens resid:t van haar ho: mogende tot

Lisbon tenversoeke van sijn portugese

maj: gerigt aande hooge Indiase

regeering en alle verdere gesaghebberen

en„