closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1

41

gt

Van Amboina Den 10:' Junij 1729.

en dienaren van de C:

infaveur van den ambassadeur

van dien koning aan den keijservan

China dewelke met het schip nossa

Anhora deoliveira terrheede van

1

Batavia was aengekomen aen gem

ambassad„r gedurende desselfs verblijff

aldaar volgens VE Schrijvens van

27:en Maart 1726 niet meer stonden

toe testaen als andersinds buiten

Dn dien nietigen brieff van voorschrij

ving de ordre van de Comp: quam mede

tebrengen is heel wel versekege konnen

sident

rE

wesen dat desen

sijn Caracter Seer heeft verbuiten gegoe„

en dat geen ministers vanden staat

wie hij ook zij bevoegd is om

brieven van voorschrijving

verleenen aen luijden die somtijd

wel toeleg souden maken om net

sulke papieren de indiase Comptoiren

te konnen besoeken waer van VE oock

intijds bij zodanige onverwagtwoorvallen

Wij sullen niet mancqueren bij voorval dit me„ alle andere Comp:s dienaren op de buiten

Comptoiren sullen dienen te adverteeren

venstaande promptelijck Debserverle

en gelasten nooijt sulke brieven

wedehom te respecteeren off in't hoofde van

dien het alderminste edoendatsoude

konnen g’oordeelt worden strijdig

tewesen met de ordres van

de Comp:s

.

69 Pader Et„

tract uijt even gemelte

Materie:

En werden VE getast de ondercoop:

op Batavia buyten junctje zijnde

by vactura van eenige bedieningen

waertoesijbequaem mogten zyn

te Emploijeeren en in alle manieren

te prefereren bovendemdische kinderen

die VE niet als bij uijtterste nooden bij

gebrek