closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina Den 11„e Junij A„o 1729

gebrek van andere bequame stoffen

sullen in dienst nemen somede niet

eenig soed:t aendepen mogen Emploijeren

gelijk wij te meermalen gelast hebben

en bij aldien er gebrek mogteweesen,

aanbequame personen tot bovengem:

qualiteijten sullen VE ons daarvan

kennis te hebben gegeven ondaer in

tekonnen voorsile

09 Nader Extract uijt

voor geciteerde Materie

Den gewesene Soldij boekhouder op

Colombo Willem van wijnbergen

ons bij requeste verthoond hebbende

dathij door den fiscael adriaan

Raten voor den raed van Iustitie

aldaar was g’actioneerd over het ekort

komen van sekere geldkist met 2500

mixb: dewelke hij voormaels inde qualit:t

ust

van cassererende zoudelie bben

ontfangen dog uigt verandwoord

dat hem geweijgerd zijnde visie of Copia van

stucken ten sijnen lasten Enwaen hebben

en in arrest gehouden werdende dalix

door niet instaat was Geweest syn

behoorlijke defensje tekonnen doen

dat hij Egter bij vonnisse van den 3 7ber:

126 was gecondemmeerd omme de gem„t

2500 rd:s vevoldoen en verdere

inhabil verklaard omde co:

eenig Emploij temogen dienen

etc„a dathij sustineerde sijn onschuld

klaer ekonnen aanthoren zyn appel

hadwillen Laten aan teekenen dog

dat sulx net eendreijgement gedeclineerd

eenlij alsoo na herwaards was versonden

nevens veele andere klagten bij syn

voorsz: regueste vermelt onsderhaven

versoekende zin zaek als nog mappel

temogen vervolgen Lohebben wij gene

van Wijnbergen