closeTerug naar inventaris

Transcriptie

9=o 43

Van Amboina Den 11:' Iunij A„o 1729.

Van Wijnbergen sulx niet willen

=weijgeren maer hem toegestaen om met

een van 'sComp:s Schepen vrij van transp:t

en Costgeld na Batavia te mogen

vertrekken en van voorn: sententie

te appeleren aanden raad van justitie

aldaer midsgrs: goed gevonden den

selve tere leeveren van de Batalia

Appellatcones gelijk twe hem

releeveren. by desen dog bij aldien dit

zijn voorgeven omwaermogte gevonden

werden soo sullen VE gem: persoon

na verdiens te hebben te straffen en

off schoon wy ons indese zaek

niet verder hebben willen off konnen

inlaten moeten wij ons nog thans

ten hoogstenverwonderen endus te

noegen betuijgen zoover de n alatigheijd

van die van Ceijlon die ons zodani„

gen gecondemneerden oversenden

sonder bij hunne brieven van 19:' 8ber:

en 22 gber: 172 therwaerds Ges: ons

daervan eenige deminste kennisse off

opening van zaken tegeven als

ook overde irreguliere envietente

.manier van proCederen dewijl men

tegens onsebekende ordres denweg van

appll die een ijeder insodanigen ge„

„pal openstaat aendien manheeft ge„

wijgerd en affgesneeden al't welke waar

geroelige

bevonden t werdende weleengetelge Cor„

rectie zalmeniteeren moeten zulke

onordentelijcke: behandelingen

alomme in Indien met het uijtterste

rigeur werden tegen gegaen tot

handhaving der Iustitie enmaintien

onser ordres

Bij de onse partchiallangs dewelke wij op den 27„' Iulij

des jongst gepasseerdenaars ter bekrinsing van noord vrugtelop togt onser

kruijs patchallangs

Ceram hebben int gesonden sijnden 14:' 9ber: wederom

behouden.