closeTerug naar inventaris

Transcriptie

en

09

Van Amboina Den 11:' Iunij A„o 1729.

behouden alhier g’arriveerd sonder iets van eenig

belang gedurende dese togt ontmoet te hebben niet

21

tegenstaende wij deselve gelijck alreeds bij onsenedrige

Leteeren van 25:' 7ber: Pass„o verm:t staat doorde

twee Tillallaas, off kleijne Correcorren

van Bonoop hebbenlaten versellen tot by

I:s Catoemetting alwaar dese vaartuijges de voorm„te

2 kruijssers verlaten en haren Cours weder

om terug na Manipa geset hebben

dog dit niet tegenstaende sullen woijdete brekriissing met

in

de bekruijsingstaet,

het Eijnde vande hemaand off sodrade pat„

dese maand nader onderno„

=hallangs van haren gebreken sullen verholpen

nen teworden

en instaet van rijsvordering gebragt sijn

wederomlaten, ondernemen om was het mogelijk

eenige sisperde Lorrendraijens efffandere wervs

battrapperen en inhanden te bruijgen

d revenun van het Loehoese Zagoe bosch

'tzedert ult:o aug:s annopassado tot den

Laatste derverledene maand april hebben vol„

wauen van ’t toeloese

gens Schrijvens van Hisa de dato 3„e Maij

desenin copia versellende gemonteerd een fraije

2.

Summa van rijxd„r 1642: 36: maar daer En tegen

en t hennetelloose Zagoebosch heef thet Htennetellose bosch alwederom

m

maer een seergering bedragen van rijpd„ 240: 24.

affgeworpen deredenenderlaatst gem„ schrale

inkomsten hebben wij uw ho: Ed„s alreeds bekend

gemaekt