closeTerug naar inventaris

Transcriptie

45

1729.

Van Smbana deo 1: Jeij 14.

gemaekt by onse onderdanigste missiven„

van 19:' meij en 25:' September des Gepasseerden

Iaars en bij schrijvens van Htila van

21„e maart J„l: werd genotificeerd

dat de Inlanderen van Bonoa onder Manipa

bedeeldeorere omdie van

sorteerende de Inkomsten van het buiten

bonoa het sluiken der

Zagoe te beletten

bosch niet wijnig benadeelen en inplaets

van nade Politicus te gaen sig met haare

vaartuijgen na Cawa begeven en aldaar

dit boom brood kopen en pockelen op wel

ke bekomene narigt den gouverneur aenden

sergeant Commandant van Manipa bi

desselfs aenwesen te deser hoofdplaatse gere„

commandeert heeft aen beijde de orangkaijen

van Bonogs op het Eeriguse te bebastn

dit Sagoe Smockelen nahaar uijtters te

termogen tebeletten en adne haare Ingeseetenen:

geensinds te gedogen na andere plaetsen ten

Sagoe handel tewaren

't scheepis thotehoog Eilde

den 18„e December des Gepasseerden Iaers

niet voor deper inham na

banda

zeijlde voorbij desen Iuham het schepje schoter„

„oog komende uit Ternaten ensettende sijn

Cours na Banda om derwaerds tebrengen

een lading van 23: Lasten vrijst zynde door de

overheden vandit bodemtje aen den sergeant van

alang en passant ter bestellinge avergegeven, in mis„

Sive