closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina Den 1:' Janij A„o 1729

volgens brieven veernaten sive den Ternataanse mijnistrs

sub dato 3:' xber: aan ons geconsigneerd waer

uijt wij onder anderen ontwaerden dat,

voorm„t kielije bij retour uijt: Pan danassauw

stond dit kieltjen by re„

„tourambon aen te geren

amboina stonde aen tegieren om alhier inteneemen

ter inneming v: plancken

tenen en anckers

2oo p:r tbaij plancken van 12 d„m 15000 p:s mopsteenen

en 10000 dakpannen medsgrs: tot gerieff:t van

schot eroog 1 â 2 P„s anckers van 1900 en 2100

lb: dog tot dato djes hebben wij te vergeefs

nadit scheepje alhier gewagt en waren niet wijnig

lang agterblijven van ’'t selve

bedugt dat het selve indemaend van Januarij

door de ware travaten die wij toen bij Continua„

„tie hadden Eenig ongeluk belopen off veel Ligte

wegens 't swaerweer dereijse uijtbanda nade

midluccos direct mogtevoort geset hebben

weshalven wijdan alreeds op den 28„e febr: aende

Bandase vrunden bij een briefj van desselfs lang

agterblijven hebben kennis tgegeven met versoekonsbi

occassje telaten weeten wanneer 'tselvs uijthare

province was vertrocken en off te misschien

enige narigt hadden gekregen waerdit

bodemtje beland was waar op de

Bandase bediendens ons by schrijveens van

nelaes vande Desastres

die dit bodemtje sedert

8:' April genotificeerd, hebben dat meer g’alle„

desselfs vertrek uijt banda

heeft belopen

„geerd scheepje den 9:' Jaruarij vandaar was

sodanige ware

geseijld en den 18.' daer aan

aenhouden destormwinden belopen hadde

dat