closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van

Amboina Den 11:' Junij A„o 1729

Pollux hebben geligt aangesien dies overheden

verklaarden het selve wel te zullen konnen

missie

Met het retour van meerm:t Chaloup Douro

uijt banda verwagten wij alhier den Eerwaarden

predikant Haio vanborsum de welke

uw ho: Ed:s ten dienstevangodes kerke na

amboina hebben geliefen te plaatsen instede van den eerw:

Carolus Georgius Serruus dewelke al reeds

op den 16 deser perde fluijt delfland, die wij

op uw ho: Ed:s gerespecteerde ordre over waas

oostcust hebben voor affgesonden :/ na batavia

is vertrocken blijvende voorsijne geobtineerde

verlassing uw ho: Ed:s op het onderdanigs te

dankbaar gelijck ook mede doet het ondersteld

hoofd ten Comptoire hila Janvanoordt voor desselfs

advancement tot Coopman met 60 termaand

Ende Jongelingen die door uw ho: Ed:s singuliere goedheyd

indienst der EComp: aan depen syn aangenomen

onderbelofte van althoos te zullen tragten zig dese

uijt muntende gunste door een goeder ijver

In den dienst waardig temaken

behalven deveelvondige gedane reparatien

aan'scomp:s gebouwen (waarvan wij ind

aanstaande maand 7ber: meerder bullenspreeken

hebben