closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina Den 11:' Junij A„o 173:

midsgaders rakende het aanstellen van nieuwe

Coffij opsienders het welke wij alreeds bij

Circulaire briefjes van 2:' Maart joC:

na allede buijten Comptoiren, bekend

gemaekt en alhier tot hoofd opsiender aan„

aanstelling van een coffij op

gesteld hebben den sergevent Iacob Knotter

siender

C

sijnde denselve alreeds met sin drie onderhebbende

suppoesten tervisite den Coffij theijnen vertrocken

enwij zullen niet ingedreken blyven

uw ho: Ed:s derselver rapport in de maand

Slegte serwagting omtr

7ber: telaten toekomen dog wij twijffelen seer

ge

—„

de oplicking van die culture.

dat desecultere ooijt of teooijt alhier alko„

men op veluijcken en dits omredenen wijdlopiger

sphiet beandwoorden der voorenstaende Extracten

g’ullegeerd uijt de hier reevensgaande, 4rappor

Temale nagel Leverantj

ten onser Gecommitteeerdens tot het ontfangen

en inwegender Garrieffe Nagulen

sal un ho Ed„s. tevoorenkomen den

Extraord: schralen insaam dier specerijen

en dat doorden inlander vandit kostelyk

gewasch iit meer ter schraal is tgebragt als eene„

„lijck 15500 Bharin oft 8256. lb sijnde de

selve in sodaniger voegen geleeverd als hier onder

distinctelijck werd aen gewesen namendlijk

overwigt

Ponden. Bharen

13

357

550

'T Hoofd Casteel.

1457: 2550:

63

Saparoma.

550

5365

9 /50.

550

Hila

1103.

2500

Sandeber