closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van amboina onder dato 20 meij A„o 1729

van beijde dese verrigtinge bij rethour van

gem: Commissianten Een omstandig berigt

verwagt en na bram gelegen op Cherams buijten

cust heb ik mede tot het uijtroeijen van

specerijbomen onder geleijde van den Corp:l

Christiaan Eskias Botschoe twee correcorre

gedepeckeert dag waarvan er een door het swaer

en onstuijmig weer is vermelt en wert vande

uijtroeijing der specerijbamen medeberigt verwagt

Jnchet oversteken namanipa beliep de vloot

door het fel doorblasen een zuijd ooste wind

eenig gevaar waardoor veroorzaekt dat de

Correcorren van Sirij sorrij Waccasieuw

enoerin het nood loot traffen van ontrent drie

mijlen vande redhout Wantrouw te stranden

endus te ongelucken; midsgrs: dat het grootste

gedeelte der vloot des teven heeft moeten werden

voordewind agter het gem: Eijland alle in een beer

gedwaliseerde staat doorwelke ongeval als mede

tersake defelle tegenwinden en stramen heb ik

moeten resolveeren na Sawaij en langs de

buijten Cust van Ceram testaken ende

tongijlangs de binnen cust voor't tesetten

dog egter heb ik 'tgene tot Sawaij teverrigten

T opgedragen aan den zergeant commandant

tot mampa Jan Hendrik knop

niet