closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina Den 20:e Junij 1729

D:

G.

Batavia

Aan zijn Edelheijt den Hoog Edelen Heere

Matthius De Haan

Gouverneur Generaal nevens de Edele

Heeren Radenban nederlands

India

ontsaogen den 9:' JIulij 1739

Hoog Edele Erntfeste

per den inlands borgen capit:

agtb: manhafte welwijs voorsienige

Jsar Enbio

En zeer genoieuse Heeren

Par 't Jagt Castor en pollup. en de fluijt delflandhebben

wij op den 20 maij J„o leeden de Eere gehod aan uw hoog Ed:s

aftesenden onse onderdanige origineele en duplicaat

missive van gem: datum benevens de daartoe specterende

bylagen en, thans gaen onder geleijde desest hier nevens te ggende

pacqquet aen den EE: agtb: raad van Iustitie des Castels batavia

in appel over destukken van sebier proes tusschen den onderCoop

Jan Jochemsz: ten eenre, en Willem Den Smith

schipper andries reijnderts: oppers tuurman midsgrs:

Corn:s Dero Sonderd: alle drie bescheijden op ’t voorm: Jagtje

Castor en pollux ter ander zijde voorden raad van Iustitie

alhier g entameert om met uw ho: Ed„s believen aangem:

haar EE: agtb:e te werden overgegeven

op