closeTerug naar inventaris

Transcriptie

inge

113

Van Amboina Den 20:' Junij 1729

op den 8 deeser quam ons Chaloup Bouro dewelkuwn

den 23:' april met een lading hout werken en twee ankers

ten dienste van het scheepe Schoodlroog nabanda ha

hadden versonden behouden alhier te revertaren mede

brengende den Eerw: predikant Haijo van Borsum

dewelke uw ho: Ed„s uijt voormelte provincie ten dienste

van godes kerke nadit Gouvernement hebben gelieven te

verplaetsen zynde onrsbij dese ocagie door de bandase

vrunden bij embrievje van 26:' maij terkennisse

gebragt dat de scheepen 'tslot terhogd kockenge en schoteroog

oplaastgem: datum vandaar na batavia waren vertrocken

waarmede ho: Ed: Erntfeste agtb: manhaftewelwijse

voorsienige dezeer genereuse heeren /Lager / nauw hog: Ed=s

vijlige

illustre persoonenen regering ingades, hoede bevoolen

blijven

tehebben met een beerdiepe Eerbiedigheijd

/onderstont/ UW Hoog Ed:s seer oodmoedige en getrouwe

Dienaren /:was Getekent/ Jo:h:s Bernhard E De Haese

J:s Schravelaar C:s roell: A: Stipel Jan

Jochems /in margine/ amboina in’t

Casteel victoria den 20 Iunij A:o 1729

Regisea