closeTerug naar inventaris

Transcriptie

119

Van Amboina den 24 7ber: anno 1729

het ghene zedert de maand September A„o Passado

detail van’t voorgevellen

in dese provincie tsedert

7ben: A„o passado

tot nutol indese provincie is voorgevallen en waarvan

wijbij onse eerst gem„ missive nog geen mientie

hebben gemaekt off konnen maken, tendien Eijnde

beginnende met de Expeditie tegens de papoese zeerops

dewelke den sergeant Commandant van mani„

„pa Ian hendrik knop op den 12„ maij Jongstl:

ondernomene Expeditie te

„gens depapoese rovens

met ’s Comp„s Champan en vier wel bemande

bilallas of kleene Concorren heeft ondernomen

blijckende by des selfs aanons inhandigd en hier

het rapport daarvan

in afschrift bij gelegd rapport van 7:' Iunij wat

gaathier nevens

voor naarstigheijd hij in het opsoekue der pijraten

heeft aangewend soowel in’t doorsnuffelen der meeste de schuijsplaatsen dierpijna„

ten zyn daarstig door„

Suspecte rivieren op noord Ceram inde welke srifbeld

dese ravers gewend syn haar teverschuijlen, als ook

in’t bekruijsen eenigen daaromtrent leggende Eijlan„

„den zouden egter iets het minste op gedaan maer dog niets ontdekt

wel van de inlanderen van Hatieling en Hotte

en voornamendlijk vande orang tonas der negonij,

denoord celammers hebben

tokseij gehoord te hebben dat sig dese rooffvogels

deselve langen tijd niet

vernomen

inlangen tijd daer omtrent niet hadden sien

laten behalven een correcorne van romassaal wet

„behalven een correcorre

vauromassaal;

„ke eenige dagen voorde aenkrmst van gemelte

sergeant op hatieling was Geweest dog nalang zoekens

niet heeft konnen opgespeurd nog agterhaald

worden