closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Amboina Den 24:' September 1729

Van

worden; zullende dit wegblijven, dier zee schuijmers

na alle. apparentie een Effect, wesen vande aansprack

die de molucse regening (:volgens denselven missive

retlhevien over het wegbelij

ven dier roovens

van 9:' September A„o passado aan uw: hoog Edelens net

de Chaloup, den ondank versonden, en ons op

den 20„e dier maand in copia bedeeld:) op ons versoek

by schrijvens van 24„' Iulij desverwekenen Iaers

doordens elver gecommitteerdens aanden Coning

van Ternaten hebben doen laten omtrent gem:

Papoese-rovers die op Ceram hare moordadige

feijtensoolangen tijd gepleegd endoor Eenige haren

mackers, voorgegeven hadden; of souden zy door de

Ternaatse. koningdaar toe g’amineerd en aangeset

syn geworden, waervan wy alreeds de Eere gehad

hebben uw hoog Edelens breedvoerig verslag te doen

by onse submisse Letteren van 20„e September

des gepasseerden Iaers, wij willen hoopen en wen„

schen dat dit gespuijs, nooijt wederom ten voor„

hoope datse nooijtwede

„rom ten voorscheijn.

1

sullen komen

„schijn, magkomen, omd'arme ingesetenen van

ceram op zo geweldadige wijse te ontrusten, de„

welke behalven dit genoeg te doen hebben met de

alphaeresen die desen Iare, sorwel op de buijten als

binnen cust van’t laatst gem: Eijland hare roll

schrickelijk gespeeld en op verscheijde plaatsen wel

verthoning den moorderijen

der alxhoenesen opceram

noorden zuijd cust

inde 14. Coppien gesneld hebben, zo als dit blijkt bi

missiven