closeTerug naar inventaris

Transcriptie

121

Van Amboina Den 24: September 1729

missiven van Manipa van 27 xber: 16„e Ianuanij

31:' maart 22 Iunij en van Saparoua van 4„e februarij

midsgrs: van haroeka van 9 en 227 Iulij eersten

aug„ midsgrs: 18 en 24 d„o allebij ons aankomend brieff

boek vande buijten Comptoiren tevinden enwaertegen

wy wegens de ongemaekbare stijltens en ontregan, redenen waeromrendese

booswigten niet agterha„

kelijkheijd der gebergtens waer dese moordenaars enkan

sig ophouden niets anders hebben konnen doen als aande

Ceramse Ingeseetenen ere commandeeren recommundatie aan deCe„

„rammers dien aangaande.

welop haar hoede tewesen en in allen gevalle geweld

met geweld aff tekeeren tenwelken Eynde wi

ook het subaltenne hoofd tot haroeka Iankleijn

by schrijvens van 26„e augustus gequalificeerd

en qualificatie aen'thoofd

hebben, de onderhem sorterende Cenammers

van haroeka om eenig kruit

en loot te verstreckeperde fonsie

te versien met kruijt en loot n mrate van noodseekelyk

tegens die moordenaers

„heijd midsgrs: den sergeant op manipa op verboek bij

schrijvens van 20:' Iulij den 29:' daaraanvolgende aanges:

permissie die van hatuws om

dat die van hatuwe den alphoeresen radja van marhoenij

den baloonigen radjavan

marhoenij doonwapenen

tot redenen tebrengen

dewelke volgens brieven van manipa van 16:' Ianuarij

en 7„o Iunij, nog doorvrundelijke tusschen spraack

vanden meernm: sergeant nog door andere middelen

tot vrede met de hatuwese ingeseetenen wewegen, nog te

brengen was, met gewapender hand mogen tegen gaan

mits dat die van hatuwe bevoorens wel souden aver„

„leggen of hare magt tegens die van marhoenij

konde