closeTerug naar inventaris

Transcriptie

an

dog dat peincas van distor

tuijn geen maintie vande

Comp: sullen hebbes ter

„wagten

becruissing van Ceran

noordcarst

ondrealnthstir

v: de pathallargomor

syde vloot v: eenver„

v:mampa teverkoegen

menweet niet off selve

geschied is of met

Amboina Den 24 September A„o 1729

konde monsteeren en dat sij, incas van disfortijn

geensints eenig maiitien vand’ EComp: souden

te verwagten, hebben waarop wij uw hoog Edelens goedgun„

„stige approbatie met veel respect blijven te gemoltenen

te meer wijl dese gegevene permissie steund op de

seer g’Eerde ordres van uw hoog Edelens verraten

A„ 1692. 23 feb=r

missiven van 14. febr: 1691 en 15 Ianuarij

1703:

onse patchiallang denvollwater hebben wy

onderopsigt van den daarop bescheijden provisirneel

gesaghebber. Pieter abrahamsz: op den 2:'

Iunij ten bekruijssing. vannoord Cenam laten

vertrecken, enaandien piloot geordonneerd

sigbij aen Contre: van den sergeant van mamipa

bij desselfs vloot tevervoegen ten facilitering.

der onderneeming, tegens de papaeen welke:

ordre oekaen veel gesegten tergeandistekent

gemaekt by briefje van 2:' den voors: maand

dog gemerkt by het rapport van de laatst gem:

niets. van dese patChiallang. bekendstaat ook

deselve onderhet afschrijven deses noginet

2. deser plaatse is gereverteerd:, Soomcoetenwy

sustineeren dat zij malkanderen zyn nisgelopen

egtersullen, wijverwagten

dat dese kruijstogt

van