closeTerug naar inventaris

Transcriptie

127

Van Amboina Den 24 September 1729

van Even so een goed Effect sal wesen, als de optogt

nade gebergtens vande Cust hitoe dewelke wij ontrepriseegens de wegge„

„lopene slaven nade gebergten

ter opspeuring der Jugitive slaven, die sig niet te gen„ van hitoe

„staande de gepubliceerde ammestie by placcaete van 23:' Iunij

1727; aldaer nogster kbleven te verschuijlen door den

pattij van soelij enden orangbiaij Tawirij

g’assisteerd met een klaek getal van inlanderen

hebben laten ondernemen en dien aangaende.

Zoowel na hita als larique de vernijschte ordres

by briefjes van 14„e en 15:' april affgaan, zijnde bij

dese onderneming verscheijde diervlugtelingen opgevat verscheijde vlugtelings

sijn opgevat en gestreeft

en naverdiensten gestraft ook volgens hilas schrijvens

van 27:' der laast gem: maand 7 â 8 huijsen ontdekt

ook eenige van denselver

en gedestrueerd waar insig dit gebaeften bevorens had„

boschhuysen verbrand

„de weeten teverbergen, en aangesien tot verscheijde keeren

seer schadelijke tesamen 'tpanningen van slaven syn

int dek te ssamenspanningen

ontdekt dewelke sighaar lijfheeren willen ontsteelen

eenigenstaveomw: hier na

maccasser te vlugten

en met het een off het andere vaertuijgna Ra„

Cassar ofdedaer omtrent gelegene Eijlanden

vlugten zoo hebben, wij tot welvaren vande ingesetenen

deser plaatse en tot intoning van alsulke vlugtelingen

by resolutie van 8:' Iunij beslooten seker placcaet

renwattek: Elkenplakcalt

van 11„' Iulij 1668 rakende het vas tsluijten opstrand

rakende trast sluyden op 'tstrand

halenen bewabusv: ham„

halen en bewaken van Champans, orembaijen en andere vaert pans, erembaijen &„a

het welke tot verscheijdereijsen en nog inden Iaare

1711.