closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Amboina Den 24:' September 1729

Van

1711. den 6:' augusti is Gereroveert, geworden wederom te

laten vernieuwen omdaerdoor deseschelmen sorveel mogelijk

het aufugeren. te belaten zijnde dit gerenoveerde placcaat

door openbare affipie bekend Gemaekt op den 5:' Iulij

en in ons. dagregister, agter desemaand verbotenus

g’insereerd niet twijffelende oft dit ons Gedoente„

sal uw hoog Edelens, evensoo behogelijk voorkomen, als het

rendement van ’t Zagoebosch bevoordeelde van het lodhoese Zagoubosch, het welke in„

totloehoe

den tijd van diermaenden of't zedert 'tbegin„ vande

maand- Maij tot ultimo aug„s volgens hilas

briefje van 13:' deser in Copia hiennevens

gaande heeft opgebraght, een summa van rijxd„

2

485:124:—, en gevolgelijk ineentond Iaerr rijx d:s 2632. daar

integendeel dat van hennetello off des poeleticus

en hennetello

in aldien tijd niet meerheeft afgeworppen

als eenelijk rd„s 486: 24:— niet tegenstaande

soowiel in het een als in het ander nog genoegsa„

telde boretalbene in

„me bomen tot verstier in wesensijn enseschielyk

beijde dese bossch en

nietsullen behoeven gesloten te worden; temeer

wijl deselve sooveele Iaeren agter den anderen van’t

wild en schadelijck= geboomte syn gehuijvert

beramingp: de hougij togt

ende heer Gouverneur van voorneeens is desen Iare

tegens primo 8ben:

onderde kongij dewelke by raads besluyt van

16: Iulij tegens primo 8bew: vas 't gesteld is een

kloek getal Corcorren alderwaerds

zenden