closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1

Van Amboina Den 24:e September 1729.

zenden om dese bosschen; is het mogelijk ten Eemnael

Schontemaker;

De Ziel= en nagelbeschrijving in dese provincie na het

deziel, en nagelbeschrijvingen

geschied

voorbeelt van het voorledende Iaar ten behoorlijke tijd weder„

„om geschied synde zolaten wij deselve desen versellen

met een correcte 'tsamentrecking van alle despecenij„

getal der nieuwe aange„

bomen diethans in wesen sijn; en sal uw hoog Ed:s daer

plante

uijtkomen teblijcken dat de aanplanting van 30:'

Jonge bomen in ijder Dousson ten Eenemaal

verrigt is, op alle de gepermitteerde plaatsen; ten getale

miesges: sstorven soude en

van 11.8.620: stx: midsgrs: dat de verstorvene bomen

quijnensevrugtdragende

en middelbare nagelboomen

1: 2: 605: P„r de oude engijnende 10010 p„r de vrugtdragende

7. 5. 984: p:s ende middelbare 17.05.4. p:s komen te bedragen

sijnde de Ionge bomen die wij in’t gepasseerde Iaar hebben

opgegeven thans mede gerekent onder demiddelbane

zodat behalven de nieuwe aanplanting de geheele

quantiteijt nagelbomen bestaat uijt 103.048 stx:

Summariumv: alle de na„

van dewelke wij desen Iare eenbeerconsiderabele

gelbomen Excepto denieuwe

aanplanting

oogst hebben verwagt; edog des ercke neegen en

Continueele: travaten, dewelke 'tsedert 'tbegin

van Iulij tot het eijnde vande gepasseerde maand

genoegsaam sonder ophouden hebben geregeerd heeft

gesteldheijt den nagelculture

dese onse hoop daar anders de boomen Leerweeldrig

in dese provincie

standen voor een groot gedeelte verijdeld en niet

alleen