closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Amboina Den 24 September 1729

Van

zonele dieden burgevehi vaartuijgen en bazaar Penn: onder ult„o aug„s

aloupenen minderevaert

telaten geschieden het welke ook ten gem: dage

verrigt synde zoo heeft, men bevonden het getal

denburger Chaloupan even het selfde teweeten

getaldenselve

als A„o passado namendlijk 4 Chaloupen

met 2. en 10 d:os met een mast benevens 26

Champans ende bazaarpenn: dewelke, mede onder

opnamden bazaar penn:

laatst gem„t datum zyn opgenomen hebben:

ineenrond Iaar gerendeert rd:s 1187: 28: waervan

en bedragen vanrds

affgetrocken het gene den E: opperCoopman

Chias De Haeze inqualiteijt van kerkmeester

ten behoeve den kerken meer verstrekt als ingenomen

heeft en bedragen van rd„s 177:45:—. en daerom

nade voor Iarige voorbeelden van eerst gem:

summa ingevolge ons raads besluijt van 10:'

en vervolgens raadsbeslint

dienden gerembourseert de

wood

7ber: voormelt dienden gerembourseert teworden

zooblijkt dat vandese bazaarse inkomsten

eenelijk is overgeschooten een Capitaal van rd„s

1009: 31: zijnde hier nog bij gereeckend rd:s 350 dewelke

Zoiser overgeschtten eene sun„

„ma van rd„s

de Chinese matie volgens het g’annoteerde by onse

resolutie van 4„' 8ber: 1726 tot den opbouw van

de Chinesen hebbende beloop

de hot extructiev: de basaer

voldaan

den bazaar belooffd aen desen Iaare voldaan

heeft;. intusschen hebben wij ingevolge uw hoog

Edelens g’Eerde qualificatie, vervat by derselve

gerespecteerde missive. van 8„e feb: deses Iaers

de