closeTerug naar inventaris

Transcriptie

133

Van Amboina Den 24:' September 1729

de bazaar nevens de andere sComp:s domeijnen dinkomsten van de bazaar

synverpagt

onder ult„o augustus by publicque opveijling

aande meestbiedende verpagt en hebben deselve

bendvens de andere 'sComp„s

doneijnen

rendement derselven

gerendeert als volgt

29

thans

thans

172 9/9 A:o 1730 meen

A„o

minder

rd„s

rds

4500 rd:s 4500 rd„s

daracquen Zaguweer

335: 15

520

de topbaan

thanevegten.

42„ 57„ 15„

't Chinese hoofdgeld

482 530 48

66 70 4

'tslagten van’t beestiaal

44 25 —„ 19

destaes herberg.

d’inkomster van debazaar

500 —„

Rds„ 6217„ —.

wij hebben onse uijtterste devoiren aangewend, omden

redenen waerom mende rrag

en Iaguweers pagt maar

araq en zaguweerspagt tegens een hogere off ten

voor een en met voorsz:

Iaren heeft konnen verpagten

misten egalenprijs als de Iongste affgroorpen

heeft te verpagten dog alle aangewende moeijte iste

vergeefs geweest zelfs heeft hij by den opslag

niet eerduijt willen gelden en bij den affslag

niet een duijt willen gelden, en bij den affslag

omdepagt drie agter eenvolgende Iaren te continueeren

heeft mede geen een lieffhebber willen opdagen

weshalven wij omde voordeelen der EComp:s

Sooveel mogelijk tebevorderen en desenkomsten

niet te doen verminderen goed gevonden hebben

den