closeTerug naar inventaris

Transcriptie

115

Van Amboina Den 24„e September A„o 1729

binnen den tijd van een Iaar kan gedaan worden,

en het eenigste dat eenigen naam maghebben en nog

onvoltooijd legd; is een gedeelte vande ringinuur

behalven een gedeelte vand

aan de zuijd oostkant van ’t Casteel ende beer inde

vingmuur desCasteels —,

gragt aan deselvdeplaets welke laatste noodsakelijk en de beer inde luyten gragt

neuw moet opgemetseld worden terwijl dat uw

hoog Ed„s konnen gerust wesen dat alles op het

suijnigste en menageusn te werd aangelegd zonder beleften om alles op 't

Suijnigste te bewerbt stee„

dat de lasten van dit Gouvernement daardoor igen

grootelijx sullen accresseren

volgens schrijvens van Sapardua van 25:'

geteevennelietset op

augustus makende melaatse op molanen nogen

molanct

getal uijt van 7 koppen en derselver Capit„n

cipitaal denselve

b=taat rd„s 291: 14 1/16 te vooren sijnde dit Iaer,

sindend: 33¾ minders

minder rd„s 17: 33¼, en is dese mninderheijd

als A:o passado

daar uijt oorspronkelijk, omdat wij die van

redenen deser vermindering

nussalant desen Iare hebben, toegestaen haar

Contingent, het welke zij aangenomen hebben

Iaarlijx tot onderhoud deser bedroet de menschen

te Contribueeren inden aenstaanden Iare dubbeld

eetalen, aan gesien zij zulx weegens hare

onbeschrijvelijke armoede thans niet konnen doen,

„fagtering der diaconij

ook synde iiaconij armenvolgens de hier by leg

armen alhier ter summa

van rd:s 288: 32

„gende rekenning van 5:' maart Jongstleeden desen

Iane