closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina Den 24:' September 1729

is

Iare veragterd een Summavan van r0„ 288, 32 5tver„s

dog eenige aansienlijcke reparatien aan het wees= huys dewelke

eene kijk vande armpenn: moeten becostigd werden

eenige reparatiehaan twees„

„huijs zullen dit capitaal

nog meer doensmelten

hebben dit Capitael nog meerdoens melten,

egtersullen wij ons best doen door alle reedelijcke

en practicabele middelen de inkomsten van dese

behoefftige menschen tevermeerderen; aangesien

beloften om de inkomsten

der ammschoveel mogelijk

het getal denselve genoegsaam dagelijx komt te

te vermerderen

accresceeren

Middelerwijlen heeft men bij briefje van eenen 30sten

qurlificatie om aan de be„ maart op het versoek den inlanderen van haroeka

holvtigen v: haroekop en ba„

methiets tot onderhoud

en sameth het sub-altern hoofd Ian kleyn

enbegraaffenis uit de arm

pen:t dider negorijen te

gequalificeerd aande oude en affgeleeffde

verstrecken

inwoonderen van beijde dese negorijen maandelijx

een halve rijxd, tot onderhoud en tot het begraven

denselve 1:t rd„s te mogen afflangen, om dese

menschen in’t geven van almoezen, die zy boven

andere negorijen rijckelijk affgeeven niet te

doen verblaauwen

'S EComp„s onbequame goederen behalven die

dewelke uijt ijser en coperbestaan hebben

verkoop van 'sComp:s onbequame

goederen j

wij op den 1:' deser inpresentie van gecommitt„s

aande meestbiedenden laten verkopen dog deselve

hebben niet meer gerendeert, als 26 stuijvers

zoo.