closeTerug naar inventaris

Transcriptie

177

Van Amboina Den 24. September A„o 1729

zoo als uijt het hier nevens Leggende verdu rolletje

consteerd, zynde voords op den 19„e 9ber: A„o

Passado diergelijken besluijt genomen; omtrent de gro„

„te orembaij op Saporoua dewelke door het Lang

: v:'sComp:s onbequame

orentbalijen over aparoua

gebruijk ten Eenemaal onbequaam was geworden

en heeft dit vaartuijg by publicque op veylinge

ii

gegoeden rijxd„ 5: —: gelijk het briefje van het subaltenn

hoofd tot Saparoua van 25 aug:s Jongstleeden komt

aan tewijsen insgelijx hebben wij door de schippers van

Castor en polluxendelfland, midsgrs: eenige andere

slegte gesteldheijdt den Chaloup

ze - en schips verstandige naauwkeurig laten

de Comcommert

visiteren de Chaloup de Comcommer hebbende

enigen tijd terepareering geleeden aende caaijmans-hoek

waerop deselve hebben overgegeven zodanige secretariale

verklaring als ter resolutie van 11:' april g’inbe„

„reerd staat en in Copia hiernevens legt, waer

by uw hoog Edelens onderanderen des Gelievende sullen

ontwaren dat het dek van dit kieltjen ten eenemaal

denselver deffecten

onbequaam ende pas=ntehuijt seerslegt midsgrs:

de naden uijtmalk anderen geweken voorts de bouten

en andere ijser werken aandestevens vergaan waren

wijlers dat alles tusschen dewegening zodanig verrot.

en bij de kiel uijt een gesackt was dat het wassend en

vallend water daer in en uijt vloeijde demnaten

sijl: gesamentlijk oordeelen dat het gem: bodemtje door

geene