closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Amboina Den 24 September 1729

van

geene reparatie off vertimmering tot het zeebouwen

weder instaat konde gebragt werden om welke

redenen wij danbij ons laatst gem„te raadsbesluyjt

besluit om dit affgevarene

kieltjen opwinst en verlies

goedgevonden hebben dese ten eenemael affgevarene

te laten affs:

Chaloup op winst en verlies telaten afffschrijven

midsgrs: deselve ingevolge de gerespecteerde ordre van

uw hoog Edelens vervat bij missive van 16:' Ianuarij

1714 teslopen en het daarvan komendekent en

en 't selve de latensloopen

ijser werk namate van nood sakelijkheijt

te Emploijeeren, inverwagting dat uw hoogedelens

mids h: daarv: komende

hout huijserwerbvelders

dit goedgunstig sullen laten passeeren en ten dienste

te omploiperen

van dit Gouvernement ons wederomversien met een

nieuwe Chaloup van zoodanigen Charter als by

versoe kengen nieuwe Cnlonp

de thans overgaande principalen eijsch bekend

staat te meer wijl wij ditsoort van vaartuijgen

men heeft diergelijke vaert: alhierseer van noden hebben endeselve genoegsaem

alhier seer van noden

dagelijx haar Emplooij komen te vinden zoo als dit

uw hoog Edelens in’t vervolg deses breedvoerig

sullen gelieven te beoogen en someede bijhet geresolveerde

dispositiff deraantimmering

van veel gem: 10„' 7ber: dat wijbeslooten hebben van’t

v: een ieuwe schouw

hout en ijser werk dergesloopte Chaloup

de ComCommer voorsooverre 'tselve emplaijabel

is, een nieuwe schouw inplaetse vande oude

en ten Eenemaal onbequame telaten aantum„

meren tot den affhaal van ballasten andere noodsake„

„lijkheden