closeTerug naar inventaris

Transcriptie

do

ber:

151

Van Amboina Den 24„e' September A„o 1724

van vreemde Sewervers off Lorrendraijers hebben wij desen

Iare indese provincie niets Enomen weshalven wij vreindeswervers heeft

men net vernomen

dese materie zullen overstappen en uw hoog Edel„

eerbiedig verthonen de koute sterckte van ’sComp„s die kortesterkte der dienaren

in dese provincie

„naren onder dit Gouvernement sorteeren:

Korte Sterkte ondermedio

Korte sterkte onder ult„o

7ber: 1729

Iunij 1729

't gouverneur en directeur

't gouverneur en directeur

1 opperCoopman onse cunde

t opperCoopman en secumde

3 cooplieden

3 Cooplieven

6 onderd„o

6 onder _„o

8 boekhouders

8

baekhouders

tob

e 90s

33 adsistenten P„l d=o een inlans

33 adsistenten P„ d„o en inlansschryver waer

schrijver waaronder Secretaris van

onder de secretaris vande land en d:o boedelm„r

deland raat en d„o boedelm„r

20 opperen mindere Chirurgijns waeronder

opper en mindere Chirurgijns

21

een gegagieerd

waeronder een gegagieerd

diverse dienst doenders als Geregtsbode.

19

14 diverse dienst doende is als geregts bode

marmjo boekbinder cipier scherpregten

marm Jo boekbinder cipier schenpregter

geweldigen etc

geweldiger etc„a

tot kerken en schoolen

tot kerken en schoolen

s' predikanten

5 predikanten

2 krankbesoekers

2. krankbesoekers

europeese en inlandse schoolmeersters

6

3

63: Europeese en inlandse school meesters

Militairen

Militairen

1 Capitain

1 Capitain

3. vaandrigs

3 vaandrigs

22 sergeants waaronder 2 gegageert ent

22 sergeanten waaronder 't gegagigert en 1 driem„t

drilmeester

1 garnis oen schrijver

1. Jarnasaen schryver

583 corporarlsen gemeene waeronder t gegagieerdens

1587 Corporaals en gemeene waeronder

6 gegagieerdens

Tot De zeevart

tot de zeevart

132 zeevarendeppersoonen aan C„t bescheyden

133 Zeevarende persoonen aanl: beschijden

midsgrs: de beeiendens van de artillerij„

midsgrs: de bediendens van de artillerije

zoo aant Casteel, op de buyte Compt„s

Zo aant Casteel als op de buijte compl:

waeronder 'tbootsman en tquartier

waer onder 't bootsman en 1 quantier

meestergegagieerd

meester gegagieerd

904 Coppen Die Transportere

904: Coppen die Transporteer