closeTerug naar inventaris

Transcriptie

157

Van Amboina Den 24„' 7ber: A„o 1729

inden aanstaande Iare met deschepen na batavia temogen.

senden Een parthij overtoelig en onbruijkbaar oorlogs:

thuijg bestaande uijt 500 p„s musquitten 100 p„s ring

kragen off zoo genaemde wapenen voorde picqueniers

en 50 marjoens aangesien vant dit Eerste soort

843 p:sopsComp„s wapen Camer Synberus tende

en de twee laatste in’t geheel niet konnen gebruijkt

worden niet twijffelende off wij zullen uw hoog Ed„

goedgunstige toestemming daartoe terlangen, ten

somede dat wij aanden Eerw: predikant Peteus

Kraan in onse vergadering van 19„' november toevoeging van 2 lasten

rijst aenden predikant

Kraan

des affgewebienen Iaers hebben toegevoegd, tweelasten

rijst 's Iaars vanden tijd= aff dat denselve zyne proev

preedicatie inde maleijdse tale heefft affgelegd het

welke volgens onse submissie advijsen van 25„' 7ber:

A„o passado geschied is den 29:' februarij bevoo„

rens:

Evengem: Leeraars benevens syn Eerw„s mede

10

broeder Bacthazar De Smhorst gaven ons bij

propositie v: 2leenaren

om alle woensd:t Iavondhollands

8

mogen predilen

een Extract uijt dekerkelijke resolutie g’insereerd

in ons raads besluijt van 18„e xter: te kennen

dat zij geneegen waren met het begin van dit lopende

saax alle woensdagen Savones ten halff seven uuren

inde hollandsetaal enkerkbeurt ombeurt te

prediken