closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina Den 24:e' September 1729

prediken en versogten daarop onse apprebatie, dog nadat

wij hadden nagesien seker Extract: uijt uw hoog Ed„s

seer wijse Generale, besluijten van 22. februarij 1692

(alhier ten secretarij van politie in Copia berus„

„tende.) en daar uijt uw hoog Ed„s loffelijke intentie

antwaard, Dat de predikanten haar selven geen

dispositie over het vermeenderen off verminderen

om nevenst: reedenen

der Predicatien, selfs niet onder approbatie

der hoog indiase, Regeering souden aanmatigen, maar

alleen de redenen en motiven, die tot het een off

het andere mogten voorkomen, en het effective

Besluijts dies aangaande verwagten het welke

wij mede hebben g’oordeeld applicabel te wesen op dese

regeering, dewelke bij de venerable mtsive van uw

ho: Ed„s de dato 14 februarij 1692 goedgunstig gequa„

„lificeerd is Geworden hare, dispositie te verleenen, over

de vermindering der preedicatien, waar insekerlijk

de vermeerdering derselven medesal opgesloten leggen

zo hebben goedgevonden geensinds toetestaan dier„

werd dit verkloek geweij„

„gelijke avond preedicatien tehouden aangesien

„gend

sijl: graag souden gesien hebben dat de EComp:

de kaarssen ten kandelaers hadde bekostigd te dog omdes

godes dienst zooveel in ons vermogen is te bevorderen

hebben wijveel gem: haar Eerw„s toegestaan, dienge„

Enhaareenw„r toegestaen

diergelijke wekelijke pred

„lijke weeckelyke praedicatien bij dag te

catie

houden