closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van

ondathyser klaard heeft we„

gens syn swakr geheugen

nooijt in’t maleiijds te konnen

presiken

nadere flecten daarop

Amboina Den 24„e September 1709

Iongstleeden waer uijt onder anderen bleek dat dienbra„

ven leeraer by schrijvens aanden kerken raad verklaerd

hadde dat niet tegenstaande alle aangewende vlijt

in’t aanleeren van’t maleijds egter tot noog toe geenbrand

zag, ter oorsaak van sijn swack geheugen, ooijt daer

in te sullen konnen preedikenen dat zijn Eerw: daerom

versoek ded omwederom aan dit hoffdcasdel

geplaatst temogenwerden tendidiiste van de neder„

„duijtse gemeente waarover in onse vergaderinge van 10„'

deser gebesoigneerd en in consideraties genomen hebbende

I=o mans onvemoeijden ijver tot den vorderen aanwas

vangadswoord waardoor bespeurende dat alle zyne

pogingen omsig volkomen meester te maken

dermaleijdse tale tot nogvrugteloos waren geweest

almedesekerlijk sig genoapt gevonden had amsen verlos„

Ling teimploreren voords de vrugten welkde Christlije

gemeente uijt desselfs onbesprooken handel enwandel

alhier verder soude trecken als meede daardoor gepreve„

„nieerd worden dat door het chafgijn wegens het

disavan tageuse sunces synen toffelijke ondernemin„

„gen desselfs tusten aenkragter niet komen

teverdoven hebben wij wel willen condescenderen

tot verleening van een favorabel apostie op dit versoek

en hem nadit hoofd Comptoir te verplaetsen

om den dienst van godestrenke indene derduijtsche

tale

3

Cals

geli

Fcc„

E

8

ag

in