closeTerug naar inventaris

Transcriptie

zl

ue

ne

161

Van Amboina den 24:' September A„o 1729

tale met deselve ijver enwackerheijd, waar te neemen

gelyk syn Eerw: bevoorens heeft gedaen en aande

besluit om van dit benoep

Teclescasticque vergadering alhier daar van bij

aander kkraad kemnisse

vergeven

Extract uijt ons laatst gem: raadsbesluijt kennisse

vegeeven ten Eijnde haar Eerw„ een uijt haar midden

aandese regeering souden konnen voordragen die best

instaat soude wesen het werk des heeren onderde met last om een uijt

haarmidden tot den kkr:

ophammta aendeseregering

maleijtse gemeente op Honimoa ende daar onder vootedragen

sorteerende plaatsen met vrugt tebevorderen daarop

hebben haar Eerw:s by een uijttreckbels uijt derselve

kerkelijke besluijten van 12:' deser den predikant Pe„

nominatiev: den Eerw:

trus Kraan als de bequaamste tot dit beroep

kaan ten dien insigte

aan ons voorgedragen dog bij hare gem:e resolutie te

gelijk geallegeerde hoeeven genoemde Leeraar daartegen

hadde ingebragt dat door den volgens resolutie van uw

hoog Edelens van 16:' Ianuarij 1670 de Iongste der predicanten

nahoni moa moeste gesonden werden hy daarom ver„ desselfss Exceptien daer tegens

sogte,om vandese roepinge g’Excuseerd temogen

blijven wijhebben daarop ter secretarij van politie

de aankomende brieven en bijlagen van uw hoog Edelens

de anno 1670 en vervolgenslaten nabies dog geemsints

diergelijken resolutie konnenvinden waar wel uw

hoog Edelens seer gevenereerde missive de dato 6:

Ianuarij deslaatst gem: Iaars waeruijt wijantg

waarden datum hoog Edelens tenaansien

dat