closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina den 24:' September 1729

remarques daarover dat entoen door het herwaerds zenden van 3

neuwe aeven predikanten in dese provincie waren

hebben gelieven ’t ordonneren dat voor vast altijdeen

op hommoa soude geplaatste werdenen dat niemd

beeter daertoe passensoude als D=me montanus

om dat reeds inde maleijese tale watmeer soude

gevorderd wesen als de drie nieuwelingen, die deselve

ten eenemaal onkundig waren naalle apparentie

heeft den Eerw: kraai door het allegeeren van

dogbij ons teneenemaal on bekende

resolutie van uw hoog Edelens ons zoeken te

nognadelaereslepen

permoveeren om inplaatse van hem die al

reeds meer als anderhalff Iaar inde maleijdse

tale gepreedickt endaar omtrent zeer goede gaven

heeft den preedikant Haio van borsum die voor

weijnige maanden Eerst alhier is aangekomen

en meerm: tale in't minste nietverstaat na

Pirrij sorrij teberoepen waerdoor by aldien widaer

inwilden, Cendescenderen den gods dienst alvaer

langen tijd soude moeten ten eenemaal stilstaan

daaranders den Eerw: Capelle demlanderen met

Cathecisceren heeft konnen onderregten

enstigten weshalven wij dan op den 20„' deser maand

niet tegenstaende voor geallgeerde Exceptien

beslooten hebben den veelgemelten zeeraar

kraan