closeTerug naar inventaris

Transcriptie

jdee

nemd

ius

sol

uld

163

Van Amboina Den 24 September A:o 1729

Kraan van hier na Sirnij Sorrij teverplaatse aan

„gesien wij het selve om reeden voors: ten dienste

van godes kerke, ten hoogsten noodsakelijk te zyn

hebben g’oordeelt

onder even gem: datum hebben wy geresumeerd

versoekoen Complete voldoe„

en principalen Eijsch vaar a„o 1730, omwiens vol„

„ning van den principalen

Eijsch

„doening nademael zoo zuijnig nadersaal zosrij

als mogelijk is opgesteld wijuw hoog Edelens Eerbiedig

versoeken en voornamendlijk am

den Chaloup (gelyk hiervooren gem:t) met eenmastoen een last

poort ambalken swalpen en andere lange houtwerken

tekonnenscheten, en tot welker affhaal wy uw

hoog Edelens oodmmoedig versoeken datans mag gepermitteerd

worden een bequaem stuurman in een aanstaenden Iare nat

batavia te mogen zenden aangesien wij van diergelykie

subjecten zeerwel alhier voorsien sijn

rd:s aanpaijement als synde ten hoogsten benodigt want het

30000

desen Iare aangekomene naamwelijx heeft konnen strecken

tothet uijtdelen vangagie en kostgeld zoo aan dit hoofd Cas„

del als op de buijten comptoiren

rd„s aan copereduijten

200

30200

rijxd:s in't Geheel

100 gemeene soldaten; waar onder twee tamboers

20 matroosen, midsgrs: de volgende ambagtslieden

t boekbinder

2 scheepstiml:

1 groffsmid

1s lotenaken

t schilder

1 aoer off snaph: slotemakers

2 bequame Chirurgijns

voorts om 2 bequame schepen ten overvoer den benodigd,

Eijsch van 2 schepen

heden voor dese provincie en ten affhaalden

ganioffel