closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina onder dato 24 September 1729

buijtenbesch welke sedert ult„o Iunij is ingekomen

Ed„s 600 en twee, en vier en twintigh stuijvers

teweeten

un

tbinnenbosch . . . . rd„s„ 485: 24

117:

„buijten _„o

huns

Somma rd„s 602: 24: —:

zoo dat sedert ultimo aug„s A„o pass„o tot ult„o deesen

re

't binnen en buijtenbosch heeft opgebracht rd„s drie

duijsent een hondert en agthien en vier en twintigstver„s

als sedert ultimo augustus tot heeden

en nas

rd„ 2632:—

tbinnenbosch

486:24

buijten _„o.

mid

Somma ro„ 3118: 24

Jk zal niet ingebreke blijve uwel Ed: agtb:s

aanstaende maandag den op gaaf vande garieffel

nagelen toe tesenden ookde geprepareerde indigo

ik heb de boode nu tweemaal op alle de negorijen

gesonden omde inlanderen aanteseggen sijlieden haar

Coffij tenschaal soude brengen om aen d'E Comp:

televeren is voorn: badeheden wedergekomen

met raport geen Coffij op de negorijen te sijn

depagantee