closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Ambon onder dato 24 7ber: 1729

Aan den Edelen agtb: Heer

Johannes Gernard

gouverneur en directeur deser

Provincie

Ingevolge van het besluijt genomen inpoliticquen

rade op den 16:' den Iongst afgeweeke maand

Iulij hebben opheeden den 19:' 7ber: 1729 inkomsten

der passer deeser steede tot ult„o den even afgeweeken

maand aug„s na gesien en bevonden deselve met de

penningen die de Chineese tot vernieuwing

vandat gebouw hebben gegeven quamen te bedragen

1

des omma van Elff hondert seven entagtig rd„s

en agt en twintig stver:s vanwelke Capietaltje

is afgegeven aanden oppercoopman Elias

de haze als kerkmeester volgens besluijt inpolitic„

quen raaden op den 10„e desenro„ een hondert seven

en seventig en vijf en veertig stuijvers zijnde

't geenlij in een rond Iaar aan die godshuijsen

meer te coste heeft gelegt dan bij hem ontfan„

gen is zoo dat van voorm quantiteijt van passer

penningen nog per restant blijven rd„s

een duijsent