closeTerug naar inventaris

Transcriptie

15„

ee

Van Amboina den 28:e 9br: 1 1742

Register van sodanige brieven,

Boeken en verdere papieren als'er

ter g’Eerde ordre van dE:E: agtbheer

Jacob DeJona Gouverneur en

Directeur over dese Provintie

en den raad tans per de Chaloup

d’Eda anna werden gesonden aan

sijn Edelhijt den Edelen gestr: garot

agtbaren heer Iohannes eders

Gouverneur Generaal, benevens

de WelEdele Raden van Nederl:

India tot Batavia.

Dit Register.

N„o 1. Origineele missive van als voren.

aan welgem: h: h: Edelens van

Luijdigen datum.

2. Copia resolutien deses Casteels jed„t

den 15:e Junij tot den 27.' deser

3. d„o affgaande

breven der pier gangstl: maanden.

4. Ed„s aankomende

5. —d„o Dag register deser provintie ge„

durende evengem: tijd.

6. d„o Actens der verbeterde en ins

Comp:s dienst gecontineerde

mitsgaders