closeTerug naar inventaris

Transcriptie

llege

4

Jur

Van

Mooina, onderdato 21=e 9ber: 1742.

Eijsch van amboina van Jadan

Eerbiedig antwoord op de

specerijen, Coopmansz: en wed

nevenstaande Eijsch

meer dewelke in dit lopendejaa

1742: sullen moeten besorgd

herw:ts gesonden werden te weten

Garioffel nagulen soo veel

Den insaam der nagalen dieker

schip Delfland batavia waardo

staan vervoert saan te werden

van de beste soort kan worden

bestaat in desen jare in een gering

quantitijt van 13127 A:o 077

weggesanden buijten de indese

45 19/450 kh: sal den ondergeteok

sig wijders gedragen aan’t geen

Contamptie

in a„o pass„o daar van reets bij sj

Eerbiedig antwoord besijde den

Eijkh verwelt heeft

Den insaam van dese verf

Indigo van Arbon soo veel

stoffe so van de Cust Hittoe als va

teekamen sal zijn

poiro staat de maand Jbr:

aanstaende overgesonde te weren,

Deg Eijtcte 20. Caelianang gaan

Oeum Culiavang 20. lb: : seg„

hier nevens over met getshij„

Delfland volgens het daar

twintig ponden ter prende

van overgesandene monster

en niet tegenstaande dese wat

aldeen dese olij en oleum Cortiear

hager man Cauleur is daerom

salse egter in deugt evenare

Ligni Sassafras deselve is d

het voorsz: manster sijnde

de oliun Koelij Lawang ende

met hot overgaande monster

olium Cortiaun Ligue Sassa„

fras een en deselvd voli

ober een komt sal men de

Eijschte quantitijt verwagten

Dese nevenstaands sal ma

Coffij van Amkoina.

1

Puwercedeeren tot dat het

Excust

Marlemaer

weder sal g’Eijscht worrden.

gesontijte maernaguli

obbenhant.

Amboina Victoria de

1

Junij anno 1742.

/:was geteekend:/

G: v: B: V: Blokland.

C.