closeTerug naar inventaris

Transcriptie

15

Deer

Van Amboina den 27:e 9br: 1 1742

Register van sodanige brieven,

Boeken en verdere papieren als'er

ter g’Eerde ordre van dE:E: agtbheer

Jacob De Jong Gouverneur en

Directeur over dese Provintie

en den raad tans per de Chaloup

d’Ida anna werden gesonden aan

sijn Edelhijt den Edelen gestr: groot

agtbaren heer Iohannes eders

Gouverneur Generaal, benevens

de WelEdele Raden van Nederl:

India tot Batavia.

P Dit Register.

N„o 1. Origineele mrissive van als voren.

aan wel: E: h: Edelens van

huijdigen datum.

2. Copia resolutien deses Casteels ged„t

den 15.e Junij tot den 27.' deser.

3. „o affgaande a

breven der prer gangstl: maanden.

4. Ed„s aankomende

5. —d„s Dag register deser provintie ge„

durende evengem: tijd.

6. d„o Actens der verbeterde en ins

Comp:s dienst gecontineerde

mitsgaders