closeTerug naar inventaris

Transcriptie

15

Zeer

Van Amboina den 28:e 9br: 1 1742.

Register van sodanige brieven,

Boeken en verdere papieren als'er

oter g’Eerde ordre van dE:E: agtbheer

Jacob De Jong Gouverneur en

Directeur over dese Provintie

en den raad tans per de Chaloup

d’Eda anna werden gesonden aan

sijn Edelhijt den Edelen gestr: groot

agtbaren heer Iohannes Neders

Gouverneur Generaal, benevens

de WelEdele Raden van Nederl:

Iondia tot Batavia.

O Dit Register.

N„o 1. Origineele missive van als voren.

aan wel:t E: h: Edelens van

Luijdigen datum

2. Copia resolutien deses Casteels ged„t

den 15:e Junij tot den 27.' deser.

3. d„o affgaande

4. d„r aankamende peran den verngongtl: waarden

5. d„s Dag register deser provintie ge„

durende evengem: tijd.

6. d„o Actens der verbeterde en ins

Comp:s dienst gecontineerde

mitsgaders