closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina, den 27:' 7br: 1742.

mitsgaders aangenomene dienaren sedert

p=mo gbr: 1741. tot ult„o aug: deses Jaars

N„o 7. Copia zeel en nagul beschrijvinge deser provie

gedaan onder ult„o Junij jongstleden.

8: d„o

b'Eedigde notitie der desen Jare

ten Eijlande bruro gedane specerij

Extirpatie.

9: _„o secretarieele attestatie der onder

het doen der Jaarlijxe noordCeramse

itite insgelijks op eenige dier ge„

bergtens uijtgeroeijde noote en

Nagulboomen

„. 10. d„o

quittantien ranhet sub alterne

hoofd ter Custe Hitoe nopens de

uijt ’s Comp„s Sagoebossen ontfangene

„venn: sedert den 14:' augx: A„o pass=o tot

den 14.e augx: jongstleeden.

11. Ed„s notitien der in aldien tijd, insoort

verkogtene Jagoeboomen.

12. twee Extracten uijt de ontfangene

bauro= en hilase berigten van

den 7.e augx: en derde deser maand

Concerneerende den desen Jare

gedane insaam en preparatie

van dat klauw ter gan: districten.

N„o 43.