closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Vlg

Van Amboina, onder dato 27=e 7ber A:o 1742.

maand september des voorleden Iaars

in dese gewesten voor gevallen is, en dewijl

het verdere deficieereelde soo tot de rescriptie

waer bij gesloten gedaen

uwer hoog Edelens seer g’agte missive van

is ter voldaeting

deser tans gedaan

den 3.e febr: deses jaars, als dat geene

werdende besz:

welk nog tot vervolg van den toestand

deser provintie ter g’herde kennisse van

uw hoog Edelens dient gebragt te werden

tot de gewone Generale beschrijvinge

d

in dese maand bij laastgem: ons oolmaedig

schrijvens uijtgesteld is geworden, soo

sullen wij ter observantie ansere daar bij

gedane belofte en aanschakeling van

evengesiteerde onse nederige berigten

met veel Eerbied tans vervolgen

waarvan voor af D'Extirpatien van Specerij= Goomen

plaats heeft de gedane

Exuraatie van spec

op

rijbamen op ongeper

de ongepermitteerde plaatsen dewelke

mitteerde plaatsen

desen Jare ingevolge d’ordre behoorlijk

verrigt sijn gelijk sulx voor eerst Con„

so ten Eylande

steerd, ten Eijlande Bouro, alwaar

bourd

volgens een hier pij gaande p' Eedigde

Notitie uijtgeroeyt sijn een nomber van

2. p„s halffwassene en 41. p„s jange noote„

voomen, blijkende bij een almeede

hier