closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Vle

Van Amboona onder dato 27: 9ber: 1742:

serten werschen, en ook vercoijte uw

Hoog Edelens in den aanstaande Jare te

sullen mogen suppediteeren, intussen

hier van overstappende en voorts tot be„

deelinge tredende der

Revenuen van ’sComp:s sagoebossen

leet betuijginge over de

sobere inkomste van 'sCompt

sagoebassen in een kondjaer

dewelke in een randjaar van den 14e

aug: A„o pass„o tot den 14.e augc: jo„ leeden

overgaande quitantie tot ons innerlijk leetweesen aan suijsere

nopens deeselven ontfampst

en notitie ter verkogten

onkomsten, luijt dehier nevens nae

poomen

Jaarlijxe ufautie overgaande quitantien

en notitien der verkogtene poonden

infoort maar hebben komen te ren„

deeren een bedragen van rd„s 1859: 24.

te weeten

I Loeloese bosch rd„s 1744:

115

24:

3 tieunetellos d„o

dan weltesamen een somma van

rd„s 1659: 24.

hebbende deselve A„o pass„o aan

3547:

revennen op geworsen

dus dan die ankriisten desen Jare ver„

6:

mindert sijn een bedragen van

rd„s 1687:24.

redenen ointrend de Welke vermindering eensdeels ooerspronke„

vermindering dier

revenuen

lyk is, doordien seer wijnige Kopers

so burgers als Jnlanderen sijn geweest

diesig na de gem: Bossen hebben be„

geeven vermits Linlieden alle /:omme

dewelke