closeTerug naar inventaris

Transcriptie

31

Gle

Van Amboina, van den 27.e 7ber: 1742

oorsprank door

Oirspronkelijk uijt den aracq-g=Saguweers

den gedaalden Jaguweer

pagt als, invergelijking van A„o passo tot garax ragt tot

rd„s 155.

een bedragen van ro„ 155. weder sijnde gedaalt

en waar van de redenen gelijk inden voorleden

Jaare aan den seer schralen aanbreng van

araq van Batavia eenlijk attreb ueeren ootmoedige Camnu

nicatie van't eekend

gemaekte door de

sijn, terwijl wij retans ter g’Eerde kenni„

„nagters van dien

Somijn

„se van uw hoog Edelens sijn brengende

dat ter onse gehoudene sittinge van

den 15:e 9br: A„o pass„o de pagters van even„

gem: Domijnen ons bekend gemaekt

hebben, dat na vertier van 2. Leggers

so omtrend den

draq hun dien vogt alsoude komen

Voberen voorraed van

arraq als han slegt

te rutbieren, en sij vermoedende waren er vermoeden ter

erlanginge van

„dien nogt

on dat najaar ofte voorjaar moge

aanhoudende

lijk van batavia door d„ aaw kanande

triubelen op Java geen arag dit aan

soude werden overgevoerd, deselve die dersalven

vertogt hebben den arai

achtien selfste mogen

g’gristeerd hebben gehad, omme gelyk

Stoken

bij de Conditien van dien pagt aange„

haald, hun lieden mogte gepermitteerd

werden, dien vogt alhier selfs te

stoken, met nederstellinge hunner met nedertteltinge

zaret branderijen

bronderijen op een doorhaar aldaar onveeen gative

toeverhofene plaatse op kleen kative

Circa