closeTerug naar inventaris

Transcriptie

37.

ƒ69

Van Amboina, van den 27:' 7ber: 1742.

gerespecteerde ordre een specifique Lijst

ofte notitie van den onder ult„o augx:

mede aan dit Casteel naar volgens

al

„oude

„rapa usantie gedanen accuraten opneem

der alhier gehorende burger Chialoupen

getat derselven.

Chiampangsen mindere Vaartuijgen; be„

staande die vaartuijgen tans te deser

hoofd=s plaatse in 14. Chialoupen, 34.

Chiampangs en 17. andere kleene soort

sijnde 5. Chalaupen minder dan het gesteld

en het g’observeerde

getal, bij welke notitie dan jnsgelijx

bij derselver gedane

niet versuijmt is te noteeren, de onder opneeming

dom dier vaartuyjgen, soo ook naavat

plaatse deselve geweenelijk varan

nevens de Coopmansz: die door deselve

telke rijse mn= en=e uijtgevoerd werden

sijnde voorts bijhet dren vanden gene„ vorriginge van

der geveralen op„

neem

ralen opneem, onder meerm: ult„o ange

alle de van de buijter Comptoiren

en overkomend rapp:

residentien, en posten opgesonden; en

der daerbij bevondene

en na devrdre ten

alhier aan de hoofd plaatse onbequaam warre gister eert

on bequaam goederen.

bevondere ’s Comp:s gereedschappen

buijten de geene die in jder Coper off

andere metaat hebben bestaan

Cruforin gaarlijx gebruik, en blijkens

een