closeTerug naar inventaris

Transcriptie

39

V:

Van Amboina, van den 27:e 7ber: 1742.

van den 12: deser maand g’insereerd rap„

die door de Commntt:

irreparabel als noijt

goort van Expresse gecammitteerd:s sullen

kunnen b'oogen, welkers defecten /: als in een acterpaet

konnende werden

gebragt

alreeds voor lange Jaren sodanig geweest

zijnde :/ ooijt ofte nooijt in geen beterdege„

stellenisse door derselver d'offig=t en-nogtigh=t

en sulx om nevens„

hebben kunnen werden gebragt, derhalven

staande g'allequeerde

1

get in deselve in Kesten geborgen werdende motmnen

buspoeder niet wel voor bederff te preser„

veren sijnde, sijn wij al dikmalen genood„

saakt geweest iitselve te laten vermaken aangaangewaeram

den voorraed van het

waarmede veel tijd verspild, en te kort komsten woeder miet groten

is geweest

ter aanmakinge van nieuw kruijt, in

steede van dat sjaarlijx ordinair ver„

strekt werd, dat eensdeels de reedenen

is tot de voorn: quantitijt dier brand=

stoffe tot 244500. lb: gedaaltis, als sulx

ook herkomende door deseer wijnige

Tgtetien, die sed„t eenige Jaren op de door

ons gedane Eijschen alhier sijn aangebragt,

befluijt genomen

wij hebben derhalven onder goedkeuringe

om een preuvere

der door den opperCoopm: M=r Gerrardueemen met het se„

parant bergan

van drie kisten

van Brandwijk van Bloklam

goed beproterd kruijt.

ter voorschreeve onse sittinge gedanen

voorstel ten eijnde drie kisten met

beproefd