closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina, van den 27.e 7ber: 17412.

beproeft en goed bevondene kruijt te vullen

en deselve separant te laten bergen, als in

jder der twee kelders een, en eene ande

kruijtmolen op een droge plaats die wij na

ter antworing wel verloop van ettelijke maanden wederon

het slegste e deugd

in de kelders de sullen beproeven ter ontwaringe hoe veel

vande sal werde

daslegje gesteld sijt der kelders totset vermin„

deren in deugd van dat buspaeder wel Con„

„tribueert om hier door in vollen staat te

am daar van uwsookunnen geraken, uw hoog Edelens daar van

Ed:s het nodige inder

tyd te kunnen

de een Eerbiedig verslag, te konnen doen met onse

deelen

verdere daar op te volgens Consideratien

voortz

en propositien ten meergem: dage g’arresteerd

tot supplement van den presenten voorraad

als volgens uw hoog Edelens seer g'Eerde

also dies quantitij

ordre vervat bij derselver gerespecteerde

door u Hoog Ed:s op

40 @ 50000 lb: ge„

missive van den 14:e febr: 11732. dies quanti„

steld is

tijt op 40 â 50000. lb: gesteld is geworden

Ew Hoog Edelens seer ootmoedig te versoeken,

om in den aanstaande met 20000. lb: van

een quantuijt van die brandstoffe, en met so veel martavanen

20000. lb: te vertoeken

met eenig marta„ te mogen voorsien werden, als tot ber„

nanen

ginge van’t buskruijt in de meermelde

tot berginge en pre erreparabel bevondene kelders sal sijn

serbatie dierbrand

Roffe in de kruijp enodigt, vermits oordelende sijn, die brandstoffe

Kelders.

in