closeTerug naar inventaris

Transcriptie

74

2.

den

41.

Ve

dee

Van Amboina, van den 27.e 7ber: 1742.—

in martavanen beter voor bederff dan dat

hetselve inkisten gestuwd gepreserveert

sal kunnen werden

wijders is ter bepaalde tijden ofte twee den jaarlijxeijsch

twee malen be„

malen des Iaars aan dit Casteel geschiet hoorlijk verrigt

den Eijk van alle Ellen, maten, en ge

wigten, en sijn al de gewigten berustende

te deser provintie tegens de desen Jare van

Batavia bekomene slapers op het Exacte

„g'equaliseerd

gecongronteerd en geeamtiicaard, dog ten

eerbiedig berigt aan„

belange der alhier als slapers mede

gaende de door oud„

verustende rijstmaten die door oudheijt byf delest geraekte

slapers der rijst„

maten

defect geraakt, en niet wel gerepa„

reert konnen werden, sijn wij ver„

somede der be„

pligt eensdeels om die reden, als ter

kend gemaekte de

ferentien tussen dien

versake ons ter vergaderinge vand

van Ternatene banda

met de voorsz

27.e aug: joleeden door den Coopman

alhier berukende

fiscaal M„r Jacob Hazebroek te

kennen is gegeven hoe eenige Chineesen

hemfiscus ter positive bekend gemaekt

had dat sij bij eijge andervindinge

bevonden hadde, een merkelijke diffe„

rentie tussen sComp:s rijstmaten alhier,

en die der Gouvernementen Ternaten

en Banda als vrij meerder rijst in

houdende