closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Dgeer

Van Amboina, den 27:e 7ber: 1742.

een verschie op het lastngoudende dan alhier en dat sulx op 't last

gevende van twee

maten 9 gantangs

gen verschil gaff van twee waten en drie

te swaar dan alhier gantings uw hoog Edelens seer ootmoedig

te versoeken, dat ons in den aanstaande

instaatie am dierhalde

are van Batavia nieuwe rijstmaten soo„

n

met nieuwe scapers

danig als deselve bij onsen tans tot uw

te mogen voorsien

werden.

hoog Edelens affgaande onderdanigen prin„

cipalen Eijsch bekend gesteld hebben om

alhier in steede der verlopene te dienen

insandangt die van ses voor slapers mogen werden te gesonden,

en settig en tweederde

pand niet getrijst en sanderhijt dat wij die van 66 2/3. ponden

schip

mogen bekomen, met het schip waermede

uws oog delens dezagen sal de penodigde

rijst dit aan te laten vervoeren ten fine

daarmede d’ aantebrengene Groanen

te konnen ontfangen, en in geen meerder

„moeijelijkheeden met de scheeps overheden

te moogen geraken; Jnmiddens dat door

den lijkmeeter Chrt: ons ter evengem: onse tesamen komste

wonderling van die

tumtie op sijn den aangestelden Eijk Meester Christiaan

versoek ontstagen

sijnde

o wanderling, sijnde baas der wapen„

Camer, op sijn versoek van de functie

als Eijker hebben ontslagen, en sulx

is die verrigting aan weder gedemandeert aan den opperstuurm:

den roeijmeester

maarten wontersz: en

opsigter oversComp:s Equipagie werff

gdemandeert

mitsgaders