closeTerug naar inventaris

Transcriptie

e

51

1742.

Van mboina, den 27:' 7ber

van Eijpresse gecommitteerd:s dewelke den

onneem onder ult„o augc: bevorens in

'sComp:s kiede winkel bij gewoond

gehad hebben, de daar bij bekend gestelde

11½ l: fluweel fijne persiaans, 46.

p:s Chelassen geruijte Cust 26. p„r mans„katoene

koujen en 56¾. @. Laken swarth oll=t als per gestand

in deselve berusten„

als alle per restand ingem: kleede desen waar nu

geen navrange

winkel berustende waren en na meer was.

dewelke al voor lange geen de

minste navraginge en debiet was

geweest doenmaals g’arresteerd

hebben om alle de winkel wharen

van

naar aftrek van’t geene dat laest„

gem: sorteerings ten dienste van

nieuwe Vrouwe Mantels en een

dood kleet /: welk ien en ander

van andsher door kerk: meesteren

alhier ten voordeele der bij de kerken

aan de gemeente verhuurd werden:)

soude sijn benodigt /: als sijnde het

selve Laken wel ten principalen

daar toe van Batavia g’Eijscht

geworden:/ bij eerste publicque

„vendatie aan de meestbiedende

voor