closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van mboina, den 27:e 9ber: 1742

voort: geene dat maar soude komen

welkers venduceerigg te werpen te laten renduceeren; het

dan geschiet sijnde

welk dan effect gesorteert hebbende

soo is doors bij eenkomste van den 24='

8ber daar aan na resumptie van een

dierwegers ingekomen en ter resolutie

ingelejft rapport vendu=rall en

renvement der gem: venduceerde goederen

is beetloten de behaeld

besloten de nog behaalde winsten op het

winsten ten bedrag

van ƒ 160: 17

swart Laken holl:s, Chelassen en Kousen

inte neemen

ten bedrage van ƒ 160. 17. bij de negotie

poeken te laten inneemen, en daar een

tegen het geresulteerd verlies op het

dog het gerefulteertenweel tten montant van ƒ15:6:— op

verlies opt fluweel

persiaans ter mai

wrrift en verlies afte schrijven, sijnde

1:6.—

tant van ƒ15.

te laten affsz„r

desgelijx luijd ons raad besluijt van

den 15:e Maij deses jaars uijtgem: sCam:

klede winkel onlangs aan de meest„

riedende opgeveijld de aldaar berust

hebbende 62. p„s verleijde en bij na

verstikte gingam pinasse waar

van wij bij onse onderdanige letteren

waarvan bereed

van den 15.e Junij bereeds de vereijschte

aan uw hoog Ed„s

de vereijschte kennis, kennisse tot dies vendureering aan uw

je desen Jare is gegeven.

Hoog Ed„s hebben gegeven, en na dien

d’E: Comp: